Clarksville s.r.o.

Minimální vklad: 50 000 Kč

Participace na úvěru společnosti Clarksville, s. r. o.

Účelem poskytnutého úvěru společnosti Clarksville, s. r. o. je financování nákupu souboru pozemků o celkové výměře 49.119 metrů čtverečních v obci Dunajská Lužná (Slovenská republika) a zaplacení finančních nákladů spojených s úvěrem poskytnutým od ZFP Finance I., s.r.o.
 
Výše úvěru je sjednána na 51.604.420 Kč.

Ve prospěch ZFP Finance I., s.r.o. budou zřízeny následující zajišťovací instrumenty:
 • Zástavní právo na 100 % obchodního podílu společnosti Clarksville, s. r. o.
 • Zástavní smlouva se společností APULZ, spol. s r.o. (se sídlem Námestie Mieru 249/4, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 35 753 854) k nabývaným nemovitostem.
Splátky úroků jsou nastaveny 2x ročně, a to vždy k 25. 6. a 25. 12.
První úrokový výnos bude splatný 25. 12. 2021. Splatnost projektu je 25. 6. 2025.
Minimální cíl je 5 000 000 Kč
Investováno
51 604 420 Kč
Maximální cíl
51 604 420 Kč
Očekávaný výnos v % p.a. 4,6 %
Předpokládaná splatnost 25.06.2025
Počet vkladů 207
Stav projektu Zafinancováno

Definice produktu

Úvěr je poskytován společností ZFP Finance I., s.r.o., se sídlem: 17. listopadu 3112/12 / 690 02 Břeclav / IČ: 05139546 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně / oddíl C / vložka 93779 (dále jen ZFP Finance I., s.r.o.), kdy úvěrová smlouva je uzavřena mezi slovenskou společností Clarksville, s. r. o., se sídlem Trnavská cesta 112A, Bratislava - městská časť Ružinov 821 04, IČO: 523 16 289 (dále jen Clarksville, s. r. o.) jako úvěrovaným a ZFP Finance I., s.r.o. jako úvěrujícím. Investor tedy participuje na úvěrové smlouvě a má smluvní vztah pouze se ZFP Finance I., s.r.o. Účelem poskytnutého úvěru společnosti Clarksville, s. r. o. je financování nákupu souboru pozemků o celkové výměře 49.119 metrů čtverečních v obci Dunajská Lužná, Slovenská republika a zaplacení finančních nákladů spojených s úvěrem poskytnutým od ZFP Finance I., s.r.o.

Výše úvěru je sjednána na 51.604.420 Kč. Úvěr je možné čerpat pouze za předpokladu splnění podmínek dle úvěrové smlouvy. V případě nesplnění všech podmínek je úvěrující oprávněn zastavit čerpání úvěru, případně úvěr předčasně zesplatnit. Čerpání úvěru je možné na základě požadavku od úvěrovaného, a to nejdříve po naplnění 51.000.000 Kč na platformě na webu www.zfp-finance.cz.

Clarksville, s. r. o. je developer patřící do skupiny QUINTELA, s. r. o. (IČ: 439 66 161), která již 10 let v regionu jižního Slovenska úspěšně realizuje developerské projekty (www.quintela.sk) a má zájem na kupovaných pozemcích v Dunajské Lužné realizovat další rezidenční projekt.

Ve prospěch ZFP Finance I., s.r.o. budou zřízeny následující zajišťovací instrumenty:

 • Zástavní právo na 100 % obchodního podílu společnosti Clarksville, s. r. o. 
 • Zástavní smlouva se společností APULZ, spol. s r.o. (se sídlem Námestie Mieru 249/4, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 35 753 854) k nabývaným nemovitostem.

Splátky úroků jsou nastaveny 2x ročně, a to vždy k 25. 6. a 25. 12., kdy první úrokový výnos bude splatný 25. 12. 2021. Splatnost úvěru je 25. 6. 2025.

Mapa lokality

Náhled na obec Dunajská Lužná Mapa obce Dunajská Lužná s umístěním předmětných pozemkůLetecký pohled na obec Dunajská Lužná s umístěním předmětných pozemků
 

Právní analýza

ZFP Finance I., s.r.o. uskutečnilo právní analýzu k Clarksville, s. r. o., v tomto rozsahu:
 
 1. Kontrola ve smyslu oprávnění k podnikání a zda proti nim nejsou vedena soudní řízení.
 2. Kontrola všech společností v evidenci exekucí a insolvenčních rejstříků.
 3. Kontrola vlastníků.
 4. Kontrola veřejných rejstříků.

Analýza rizik

Kupní cena pozemků je 30 EUR/m2, při kurzu 25,5 Kč je cena přepočtená na 765 Kč /m2. Včetně ostatního příslušenství je cena za m2 1050 Kč. Z hlediska pohledu zajištění porovnáváme ceny pozemků v dané lokalitě, kdy cena se pohybuje od 1200 Kč (47 EUR)/m2 až 5.100 Kč (200 EUR)/m2. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že zajištění je uspokojivé. Co vnímáme jako největší riziko, je nezískání povolení nebo jeho zpoždění pro realizaci developerského záměru. Investor by měl zvážit toto riziko důkladněji.
 
V rámci analýzy uvádíme následující rizika, která vnímáme jako nejvýznamnější:
 1. COVID-19. Riziko je nepredikovatelné v jak oblasti dopadů, zda nastane a v jaké pravděpodobnosti, jedná se o typický Black-swan (nepředvídatelná událost).
 2. Riziko snížené poptávky po koupi nemovitostí. Z důvodu COVID-19 a následného ekonomického zpomalení by měl investor počítat s negativním scénářem.
 3. Nezískání stavební povolení nebo jeho prodloužení. Z našeho pohledu nejvýznamnější riziko, v případě, kdy toto riziko nastane, je pravděpodobné, že investor může očekávat ztrátu svých finančních prostředků.
Je nutné zdůraznit, že rizika se mohou kumulovat a tím znásobovat své dopady. Nebyla taxativně vyjmenována všechna rizika, ale pouze ta, která považujeme za významná. Rovněž nedokážeme v tuto chvíli analyzovat a vyhodnotit všechny možné dopady COVID-19, stejně tak reakce politiků na toto riziko.

Další rizika spojena s participací, úvěru a střety zájmu jsou popsány zde: https://admin.zfp-finance.cz/getmedia/2a29e363-6dfa-44a7-bf96-080750e0f31e/Upozorneni-na-rizika-participaci-uveru-a-strety-zajmu_1.pdf
 

Disclaimer

Společnost ZFP Finance I., s.r.o. upozorňuje nejen investory na popsaná rizika a další okolnosti, ale vymezuje také zřeknutí se odpovědnosti ze strany ZFP Finance I., s.r.o. vůči investorům a dalším subjektům, jak je dále uvedeno.
 
ZFP Finance I., s.r.o. poskytuje tímto informace zejména ve formě odborných názorů, odhadů, stanovisek, prognóz, textů a grafů. Informace jsou předávány s odbornou péčí, při využití know-how společnosti, a to na základě aktuálně dostupných podkladů a informací. Upozorňujeme, že informace mají pouze informativní charakter a nejsou nikterak závazné a informují pouze o předpokládaném vývoji. Dále upozorňujeme, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze predikovat budoucí stav nebo vývoj.
 
Zveřejněné informace v popisu úvěru pro účely participace jsou poskytovány pouze pro informační účely a jako doplňkový zdroj. Nelze považovat informace jako formu nabídky, doporučení k prodeji nebo nákupu aktiv, nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Při poskytování informací vycházíme z informací poskytnutých společnosti Clarksville, s. r. o., kdy informace byly v určité míře zkontrolovány, avšak ZFP Finance I., s.r.o. neodpovídá za úplnost, pravdivost, přesnost a správnou interpretaci takto získaných informací, ani jejich úplnost, pravdivost, přesnost a správnou interpretaci negarantuje. Informace takto poskytnuté nemohou být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.
 
Informace jsou připravovány v prvé řadě pro participanty na úvěru, kdy očekáváme, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou posuzovat výhodnost možné participace na úvěru zcela samostatně, kdy mají dostatečné informace ohledně ceny, rizik, nebezpečí a rovněž správně vyhodnocují svoji právní, finanční a daňovou situaci. Data zde uveřejněná mají pouze omezenou informační hodnotu.
 
ZFP Finance I., s.r.o. si vyhrazuje, že veškeré informace, které jsou poskytnuty, odráží názory ZFP Finance I., s.r.o. v době jejich uveřejnění a mohou být změněny, případně doplněny bez předchozího upozornění. Rizika, která jsou uveřejněna, rozhodně nejsou popsána všechna, jsou uváděna pouze nejpodstatnější rizika.
 
ZFP Finance I., s.r.o. upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace poskytnuté ZFP Finance I., s.r.o., ani za možné důsledky jednání ve vazbě na takto poskytnuté informace.
 
ZFP Finance I., s.r.o. nedoporučuje sjednání výpůjček nebo vynakládání většího množství finančních prostředků, než má investor k dispozici, nebo využití finančních prostředků určených pro jiné účely, než je participace na úvěrech, které investor činí zcela na vlastní riziko.
 
ZFP Finance I., s.r.o. doporučuje investorovi před sjednáním participace na úvěru vyhledání nezávislé odborné pomoci nebo poradenství, a to zvlášť v případě, kdy vznikají na straně investora jakékoliv pochybnosti ohledně rizik.
 
Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu. ZFP Finance I., s.r.o. v souvislosti s poskytnutím úvěru společnost Clarksville, s .r. o. neposkytuje žádné platební služby.