ZFP Panský rybník s.r.o.

Minimální výše participace: 10 000 Kč

PARTICIPACE NA ÚVĚRU SPOLEČNOSTI ZFP PANSKÝ RYBNÍK S.R.O.

ZFP Panský rybník s.r.o. (IČO: 276 88 879) je společnost vlastněná českým kapitálem, společností ZFP GROUP Real Estate s.r.o. (IČO: 096 99 953) patřící do skupiny ZFP GROUP, a.s. (IČO: 293 60 951). Jednateli společnosti ZFP Panský rybník s.r.o. jsou pánové Josef Smolař a Jan Šustáček.

Účelem úvěru ve výši 20 000 000 Kč od ZFP Finance I., s.r.o. společnosti ZFP Panský rybník s.r.o. je nákup obchodního podílu ve výši 100 % ve společnosti INTERTRAMP spedition & transport s.r.o. (IČO: 264 50 593), se sídlem Domažlická 1179/138, Skvrňany, 318 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 29788, zaplacení finančních nákladů a nákladů spojených s úvěrem poskytnutým od ZFP Finance I., s.r.o. Výše zmíněná společnost je vlastníkem pozemků, se kterými ZFP Panský rybník s.r.o. počítá ve svém developerském záměru. Ten spočívá ve výstavbě 12 apartmánů a recepce.

 

  • Ve prospěch ZFP Finance I., s.r.o. bude zřízeno ručení za celý úvěr ze strany Z F P s.r.o. (IČO: 607 45 347).

  • Splátky úroků jsou nastaveny 1x ročně, a to nejpozději ke datům: 31. 8. 2024, 31. 8. 2025, 31. 8. 2026 a 30. 10. 2027.

  • Splatnost úvěru je 30. 10. 2027.

Minimální cíl je 5 000 000 Kč
Aktuální stav
20 000 000 Kč
Max. výše participací
20 000 000 Kč
Datum spuštění 24.07.2023
Očekávaný výnos v % p.a. 6,5 %
Předpokládaná splatnost 30.10.2027
Počet participací 87
Stav projektu Zafinancováno

DEFINICE PRODUKTU:

ZFP Panský rybník s.r.o. (IČO: 276 88 879) je společnost vlastněná českým kapitálem, společností ZFP GROUP Real Estate s.r.o. (IČO: 096 99 953) patřící do skupiny ZFP GROUP, a.s. (IČO: 293 60 951). Celkově má ZFP GROUP, a.s. více než 90 akcionářů. Jednateli společnosti ZFP Panský rybník s.r.o. jsou pánové Josef Smolař a Jan Šustáček.

Úvěr je poskytován společností ZFP Finance I., s.r.o. (IČO: 051 39 546), kdy úvěrová smlouva je uzavřena mezi ZFP Panský rybník s.r.o. a ZFP Finance I., s.r.o. Investor tedy participuje na úvěrové smlouvě a má smluvní vztah pouze se ZFP Finance I., s.r.o.

Účelem úvěru společnosti ZFP Panský rybník s.r.o. je nákup obchodního podílu ve výši 100 % ve společnosti INTERTRAMP spedition & transport s.r.o. (IČO: 264 50 593), se sídlem Domažlická 1179/138, Skvrňany, 318 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 29788, zaplacení finančních nákladů a nákladů spojených s úvěrem poskytnutým od ZFP Finance I., s.r.o. Výše zmíněná společnost je vlastníkem pozemků, se kterými ZFP Panský rybník s.r.o. počítá ve svém developerském záměru. Ten spočívá ve výstavbě 12 apartmánů a recepce.

Výše úvěru je sjednána na 20.000.000 Kč.

Úvěr je možné čerpat pouze za předpokladu splnění všech podmínek dle úvěrové smlouvy. V případě nesplnění všech podmínek je úvěrující oprávněn zastavit čerpání úvěru. Úvěr bude čerpán jednorázově, a to až do výše maximální výše úvěru a nelze ho čerpat opakovaně.

  • Ve prospěch ZFP Finance I., s.r.o. bude zřízeno ručení za celý úvěr ze strany Z F P s.r.o. (IČO: 607 45 347).
  • Splátky úroků jsou nastaveny 1x ročně, a to nejpozději ke datům: 31. 8. 2024, 31. 8. 2025, 31. 8. 2026 a 30. 10. 2027.
  • Splatnost úvěru je 30. 10. 2027.

POPIS PROJEKTU:

Výchozí předpoklady pro úspěšný rentabilní projekt:

Účelem úvěru společnosti ZFP Panský rybník s.r.o. je nákup obchodního podílu ve výši 100 % ve společnosti INTERTRAMP spedition & transport s.r.o. (IČO: 264 50 593). Developerským záměrem společnosti ZFP Panský rybník s.r.o. je výstavba 12 apartmánů a recepce. Jedná se o apartmány o velikosti cca 80 m2.

Výhodu projektu představuje skutečnost, že již dříve byla na pozemku v provozu husí farma, a z tohoto důvodu lze na pozemku původní farmy započít stavbu.

Na pozemku se nachází trafostanice, která bude za podmínek určených vlastníkem sítě zásobovat lokalitu elektrickou energií. K zásobování vodou bude vybudována (případně obnovena) studna. Odpadní vody budou řešeny předčištěním a vsakováním.

Fáze projektu:

1) červenec - srpen 2023 - nákup obchodního podílu ve výši 100 % ve společnosti INTERTRAMP spedition & transport s.r.o.

2) do 31. 12. 2024 - pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti a získání stavebního povolení. Plánovaná částka nákladů je 2.000.000 Kč.

3) leden 2025 - realizace projektu.

Při zahájení stavebních prací se počítá i s následujícími zdroji financování:

A) Přijaté zálohy od klientů ve výši 20.000.000 Kč

B) Bankovní úvěr ve výši 20.000.000 Kč

O co méně se získá od klientů před uzavřením úvěrové smlouvy, o to více bude zapotřebí zafinancovat bankou. Tato skutečnost může snížit zisk projektu.

4) do 31. 12. 2026 - kolaudace

Předpokládaný zisk projektu při kalkulaci prodejní ceny 130.075 Kč/m2 včetně DPH je 10.995.166 Kč před zdaněním. Významný vliv na ziskovost bude mít míra cizího financování.

SOUČASNÝ VLASTNÍK NEMOVITOSTI:

INTERTRAMP spedition & transport s.r.o. IČO: 26450593, https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=537148&typ=PLATNY.
Kontrola insolvenční rejstřík FO i PO: V pořádku.

Dle údajů z katastru nemovitostí (KN) vyplývá, že ke změně vlastníka nedošlo již delší dobu (v KN není evidován údaj o předchozím vlastníkovi).

POLOHA A CHARAKTERISTIKA NEMOVITOSTI:

V rámci ČR - Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec:


Obec Dobrá Voda:

Malá vesnice, která leží v katastrálním území Dobrá Voda u Čímeře o rozloze 6,14 km², v okrese Jindřichův Hradec, ve východním výběžku Jihočeského kraje. První historická písemná zmínka o obci je datována již do roku 1381. Obec se nachází nedaleko rakouských hranic v přírodním parku Česká Kanada, cca 12 km jihovýchodně od Jindřichova Hradce.

Námi zamýšlená nemovitost se nachází na břehu Dolního panského rybníku (vlastník rybníku: Zajícová Lenka, Čerchovská 1711/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2) – rozloha 26,14 ha.

Rybník se nachází v malebném údolí mezi pastvinami a lesy. Od obce Dobrá Voda je lokalita vzdálená cca 1 km, od obce Číměř cca 3,5 km a od Jindřichova Hradce 14,5 km. Jedná se o chovný rybník, který spravuje Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. Pozemky se nachází v lokalitě určené územním plánem jako území RH L3.3 - plochy pro hromadnou rekreaci určená k přestavbě (nyní je aktualizace ÚP, kde omezení na 100 lůžek není – původně bylo).

Viz také https://www.trebonsko-rybniky.cz/cimer/pansky-dolni/6/490/
 

Konkrétně rozepsané pozemky i s jejich charakteristikou a polohou najdete přímo v Analýze poskytnutí úvěru. 

KURZOVÉ RIZIKO

Nepodstupujeme, neboť veškeré finanční toky budou realizovány v CZK.


ANALÝZA RIZIK:

Další rizika spojená s participací na úvěru a střety zájmů jsou popsány zde: https://admin.zfp-finance.cz/getmedia/2a29e363-6dfa-44a7-bf96-080750e0f31e/Upozorneni-na-rizika-participaci-uveru-a-strety-zajmu_1.pdf

Je nutné zdůraznit, že rizika se mohou kumulovat, a tím znásobovat své dopady. Nebyla taxativně vyjmenována všechna rizika, ale pouze ta, která považujeme za významná.


CONTROLLING:

Účel úvěru:

Nákup obchodního podílu ve výši 100 % ve společnosti INTERTRAMP spedition & transport s.r.o., (IČO: 264 50 593), zaplacení finančních nákladů a nákladů spojených s úvěrem poskytnutým od společnosti ZFP Finance I., s.r.o.