ZFP GROUP Real Estate s.r.o.

Minimální vklad: 50 000 Kč
Připravili jsme pro Vás zbrusu novou investiční příležitost. Rozjíždíme další crowdfundingový projekt, který pro své klienty připravila společnost ZFP Finance I., s.r.o. Jde o participaci na úvěru pro společnost ZFP GROUP Real Estate s.r.o., jehož účelem je financování nákupu obchodních podílů ve společnostech vlastnících kancelářské nemovitosti v Rumunsku, a to přes SPV (Special Purpose Vehicle) vlastněná ZFP GROUP Real Estate s.r.o.

Výše úvěru je sjednána na 50.300.000 Kč. 
 
Úroková sazba pro klienta: 5,27 % p.a.

Splátky úroků jsou nastaveny 1x ročně, a to konkrétně k 15. 2. 2023, 15. 2. 2024, 15. 2. 2025 a nakonec 31. 12. 2025.

Splatnost celého úvěru je 31. 12. 2025.
Minimální cíl je 5 000 000 Kč
Investováno
50 300 000 Kč
Maximální cíl
50 300 000 Kč
Datum spuštění 13.12.2021
Očekávaný výnos v % p.a. 5,27 %
Předpokládaná splatnost 31.12.2025
Počet vkladů 263
Stav projektu Zafinancováno

Úvodní popis záměru

Úvěr je poskytován společností ZFP Finance I., s.r.o. (IČO: 051 39 546), kdy úvěrová smlouva je uzavřena mezi ZFP GROUP Real Estate s.r.o. a ZFP Finance I., s.r.o. Investor participuje na úvěru a má smluvní vztah pouze se ZFP Finance I., s.r.o.

Účelem poskytnutého úvěru společnosti ZFP GROUP Real Estate s.r.o. je financování nákupu obchodních podílů ve společnostech vlastnících kancelářské nemovitosti v Rumunsku, a to přes SPV (Special Purpose Vehicle), vlastněná ZFP GROUP Real Estate s.r.o., především však financování akvizice akcií až do výše 75 % ve společnosti ZIBBIBO DEVELOPMENT SE, se sídlem Alexandru Constantinescu č. 35, 2. patro, byt 7, kancelář č. 5, sektor 1, Bukurešť, Rumunsko, IČO: RO 40164398, zaregistrovaná v obchodním rejstříku pod poř. č. J40/16478/2018, vlastnící a provozující kancelářskou budovu ve městě Pitesti v Rumunsku a zaplacení nákladů spojených s transakcí.

ZFP GROUP Real Estate s.r.o. je účelově založená společnost vlastněná českým kapitálem, skupinou ZFP GROUP, a.s. Jednatelkou společnosti je paní Anna Slámová. ZIBBIBO DEVELOPMENT SE je společnost vlastnící kancelářskou budovu na adrese Strada Dârzu 1A, Pitești 110268, Rumunsko a přilehlé pozemky o velikosti 7.585 metrů čtverečních.

Výše úvěru je sjednána na 50.300.000 Kč. Úvěr je možné čerpat pouze za předpokladu splnění všech podmínek dle úvěrové smlouvy. V případě nesplnění všech podmínek je úvěrující oprávněn zastavit čerpání úvěru.

Čerpání úvěru je rozděleno do tranší, kdy velikost jedné tranše je rovna jakékoliv výši finančních prostředků dostupných k poslednímu dni v měsíci, a to pouze v období čerpání, a nebo částce vyšší než 2.000.000 Kč kdykoliv. Celková výše tranší / úvěru nesmí překročit 50.300.000 Kč.

Splátky úroků jsou nastaveny 1x ročně, a to konkrétně k 15. 2. 2023, 15. 2. 2024, 15. 2. 2025 a nakonec 31. 12. 2025.

Splatnost celého úvěru je 31. 12. 2025. 

Popis aktiv

ZFP GROUP Real Estate s.r.o. je společnost, která zastřešuje majetkové účasti v českých a zahraničních společnostech.

Hlavní majetkové účasti ZFP GROUP Real Estate s.r.o. k datu 10. 12. 2021:

1) ZFP Craiova s.r.o. (IČ: 099 82 442) – 100% obchodní podíl

Detailnější popis: www.zfp-finance.cz/nabidka-projektu/zfpcraiova

Obchodní rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1114578&typ=PLATNY
 

2) ZFP Pitesti s.r.o. (IČ: 118 71 539) – 100% obchodní podíl

Detailnější popis: www.zfp-finance.cz/nabidka-projektu/zfppitesti

Obchodní rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1134559&typ=PLATNY
 

3) ZFP HK s.r.o. (IČ: 050 88 275) – 100% obchodní podíl

Detailnější popis: www.zfp-finance.cz/nabidka-projektu/merunkova

Obchodní rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=934138&typ=PLATNY

Právní analýza

ZFP Finance I., s.r.o. uskutečnilo právní analýzu ZFP GROUP Real Estate s.r.o. a jí vlastněných SPV v tomto rozsahu:

1. Kontrola veřejných rejstříků.

2. Kontrola SPV ve smyslu oprávnění k podnikání a zda proti nim nejsou vedena soudní řízení.

3. Kontrola všech společností v evidenci exekucí a v insolvenčních rejstřících.

4. Kontrola vlastníků ZFP Craiova s.r.o., ZFP HK s.r.o., ZFP Pitesti s.r.o a ZFP GROUP Real Estate s.r.o.

Analýza rizik

V rámci analýzy uvádíme následující rizika, která vnímáme jako nejvýznamnější:

1. COVID-19.

Riziko je obtížně predikovatelné. Předpověď možných dopadů je proto složitá. Vycházíme-li z toho, že hlavním budoucím zdrojem příjmů SPV pro splacení úvěrů je výnos z nájmů a pro ZFP GROUP Real Estate s.r.o. prodej majetkových účastí ve vlastnictví ZFP GROUP Real Estate s.r.o. COVID-19 nezměnil poptávku investorů, tak běžných klientů a yieldovvýnosy kancelářských budov stagnují. Dopad na finanční trhy může být ve zvýšené požadované návratnosti, tedy může mít negativní dopad na hodnotu aktiv.

2. Kurzové riziko.

Společnost ZFP GROUP Real Estate s.r.o. a jí vlastněná SPV inkasují většinu svých nájmů v eurech, úvěr je poskytován v české koruně. Existuje proto možné kurzové riziko. V případě projektu ZFP HK s.r.o. je 100 % příjmů v české koruně. V případě negativního scénáře vývoje na měnovém kurzu EUR / CZK může být úvěrovaný tímto rizikem ohrožen.

3. Tržní riziko.

V rámci tržního rizika je ZFP GROUP Real Estate s.r.o. ohrožena změnou poptávky a nabídky na trhu komerčních budov a rezidenční výstavby. Dále růstem tržních úrokových sazeb a celkovou změnou související s hospodářskými cykly. Ve výsledku může být ohrožena schopnost dostát svým závazkům.

4. Právní riziko

ZFP GROUP Real Estate s.r.o. může být ohrožena právními riziky, a to změnou právního prostředí. Sekundárně se právní riziko dotýká i případných sporů a vymáhání následných pohledávek.

5. Daňové riziko.

Společnost ZFP GROUP Real Estate s.r.o. působí v České republice a skrze svá SPV se angažuje rovněž v Rumunsku. V důsledku daňových změn v těchto zemích může být plánovaná struktura výnosů a nákladů změněna.

Další rizika spojená s participací na úvěru a střety zájmů jsou popsána zde: https://admin.zfp-finance.cz/getmedia/2a29e363-6dfa-44a7-bf96-080750e0f31e/Upozorneni-na-rizika-participaci-uveru-a-strety-zajmu_1.pdf

Je nutné zdůraznit, že rizika se mohou kumulovat a tím znásobovat své dopady. Nebyla taxativně vyjmenována všechna rizika, ale pouze ta, která považujeme za významná. Rovněž nedokážeme v tuto chvíli analyzovat a vyhodnotit všechny možné dopady protipandemických opatření proti šíření COVID-19, stejně tak reakce politiků a společnosti na toto riziko.

Controlling

1. Účel úvěru

ZFP GROUP Real Estate s.r.o. je povinna využívat získané finanční prostředky pouze v souladu s účelem úvěru. Účelem poskytnutého úvěru společnosti ZFP GROUP Real Estate s.r.o. je financování nákupu obchodních podílů ve společnostech vlastnící kancelářské nemovitosti v Rumunsku, a to přes SPV vlastněná společností ZFP GROUP Real Estate s.r.o., především pak financování akvizice akcií až do výše 75 % ve společnosti ZIBBIBO DEVELOPMENT SE, se sídlem Alexandru Constantinescu č. 35, 2. patro, byt 7, kancelář č. 5, sektor 1, Bukurešť, Rumunsko, IČO: RO40164398, zaregistrovaná v obchodním rejstříku pod poř. č. J40/16478/2018, vlastnící a provozující kancelářskou budovu ve městě Pitesti v Rumunsku a zaplacení nákladů spojených s transakcí.